Způsob přijímání žáků

Způsob přijímání žáků – PDF ke stažení

 

Plnění povinnosti školní docházky

Pro vznik povinnosti zahájení školní docházky je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující věk dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Odklad povinné školní docházky

Při zápisu do prvního ročníku základní školy informuje pedagog zákonného zástupce o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře  nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

Termín zápisu

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Konkrétní termín zápisu pro daný školní rok stanoví ředitelka školy.

 

Průběh zápisu

  1. Formální část – zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.
  2. Motivační část – neformální rozhovor pedagoga a dítěte, zjišťování úrovně znalostí a dovedností dítěte na základě školou vybraných činností.

 

Kritéria přijímání do ZŠ Lísek

  1. žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu (obec Lísek)
  2. žáci z jiných školských obvodů do naplnění kapacity školy

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Seznam přijatých i nepřijatých žáků bude zveřejněn do 7 dnů od konání zápisu na těchto místech:

Přijetí dítěte se oznamuje pod přiděleným registračním číslem.

Nepřijatým dětem bude zasláno rozhodnutí písemně.

Dnem zveřejnění seznamu se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená a následující den začíná běžet lhůta pro odvolání.

Zákonný zástupce dítěte má právo požádat o vyhotovení stejnopisu Rozhodnutí o přijetí.